• Upchaté potrubie, kanalizácia?

    Krtkovanie Bratislava 0903 630 100

    vkkstav krtkovanie havrijna sluzba bratislava nonstop
krtkovanie nonstop do 30 min u vas
moznost platby kartov

NONSTOP 24/7/365

Krtkovanie Bratislava a okolie

upchatá kanalizácia alebo potrubie v Bratislave? Vyriešime každý problém

Krtkovanie Bratislava – máte upchaté potrubie, alebo kanalizáciu? Vďaka havarijnej službe krtkovanie nonstop odstránime poruchy ako sú upchaté wc, upchaté umývadlo, upchatá vaňa, upchatý sprchový kút. Sme pripravený aj na väčšie poruchy ako je napríklad  čistenie upchatej kanalizácie vysokotlakovým čistením.  Na mieste havárie vieme byť od 30 do 60 minút.

Neodteká voda v kuchyni alebo v kúpeľni? Potrubie je upchaté? Žiadny problém nás neprekvapí. Naše služby poskytujeme v Bratislave a celom Bratislavskom kraji

Poskytujeme komplexné riešenia v oblasti čistenia, opravy a výmeny potrubí s použitím najmodernejších technológií. Naša služba krtkovanie Vám zabezpečí bezporuchovú prevádzku, predĺženie životnosti potrubia a súčasné zníženie prevádzkových nákladov na jeho používanie. Máme všetko, čo potrebujete: rýchlosť, odbornosť, skúsenosti aj bezkonkurenčné ceny.

Disponujeme profesionálnou technikou na odstránenie aj veľkých závad na potrubí, alebo kanalizácií. V prípade potreby máme vybavenie aj na búracie a výkopové práce. Ak sa chcete dozvedieť viac o portfóliu našich poskytovaných služieb skúste navčtíviť niektorú zo sekcií stránky krtkovanie , havarijá služba , monitoring kanalizácie , oprava a výmena kanalizácie , inštalatérske práce

upchaty odtok, cistenie potrubia a kanalizacie

Krtkovanie Bratislava
Nonstop

Kým budete čakať na náš príchod môžete si zatiaľ prečítať niečo o Bratislave, aj v pamiatkach je niekedy nutné krtkovanie :)

Hlavné mesto Slovenska je rozdelené na niekoľko mestských častí :

  • Bratislava I – Staré mesto
  • Bratislava II – Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice
  • Bratislava III – Nové Mesto, Rača, Vajnory
  • Bratislava IV – Karlova Ves, Devín, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves
  • Bratislava V – Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo

Zákazníci obytných a komerčných nehnuteľností sa spoliehajú na náš skúsený tím profesionálnych technikov firmy V.K.K. Stav. Od roku 2010 sa obyvatelia mesta Bratislava a jeho okolitých oblastí obrátili na nás kvôli mnohým potrebám inštalatérskych prác , vrátane krtkovania, monitoringu kanalizácie, montáži trativodu, vsakovacích blokov, kanalizačných šácht, opráv a čistenia dažďových zvodov, havarijných opráv kanalizácie a ďalších služieb. Prečítajte si niektoré zo situácií, ktoré sme hravo vyriešili v meste Bratislava.

Riešenie upchatej kanalizácie koreňovou sústavou

Upchatie kanalizácie je jedným z najnáročnejších a najcitlivejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v domácnosti – môže spôsobiť rozsiahle škody na majetku a vážne zdravotné problémy, a navyše je mimoriadne ťažké a nepríjemné riešiť tento problém bez pomoci odborného inštalatéra.

Tento problém s upchatím kanalizácie sa vyskytol aj v jednej domácnosti v Bratislave. Majiteľ domu si všimol, že jeho umývadlá a tiež vaňa sa pomaly vypúšťajú, a tiež počul podivný šumivý zvuk prichádzajúci z toalety. Našťastie náš odborný tím firmy V.K.K. Stav má dlhoročné skúsenosti s riešením rôznych problémov s kanalizáciou.

Naši odborníci po príchode do domu v Bratislave začali riešiť problém monitoringom kanalizácie, aby odhalili zdroj upchatia. Na kontrolu potrubia a na nájdenie možného problému sme do hlavnej kanalizačnej linky vložili špeciálnu hlavicu s kamerou pripojenú k flexibilnému káblu, aby prenikla potrubím. Na základe kamerovej inšpekcie sme zistili, že korene stromu na pozemku blokovali kanalizáciu. Najbežnejšou metódou odstraňovania koreňov zo stokových potrubí je použitie krtka alebo vodných trysiek, ktoré bezpečne odstraňujú korene v kanalizačnom potrubí. V tomto prípade sme korene z kanalizácie vyfrézovali pomocou špeciálnej reťazovej frézy na tlakovú vodu. Voda a kanalizácia začali po odblokovaní potrubia opäť pretekať, ale urobili sme opätovnú kontrolu kamerou, aby sme zabezpečili, že nebudú žiadne ďalšie problémy.

Stavba trativodu

S masívnou výstavbou predovšetkým v okolí veľkých miest narastá počet obytných a spevnených plôch a pri klasickom riešení odtoku stočných kanalizácií vzniká niekoľko problémov. Klesá hladina podzemných vôd v dôsledku rýchleho odvádzania vody hneď po jej dopade čo spôsobuje povodne. Existujú prípady, kedy sa vplyvom pôdy alebo znečistenej povrchovej vody účinne zabezpečí trativod, teda jednoduchá a finančne nenáročná podzemná stavba určená na odvodnenie. Plocha nad trativodom je potom väčšinou zatrávnená, takže o existencii trativodu vo finále ako nezainteresovaní okoloidúci nebudete ani vedieť.

Na stavbu trativodu nás zavolal jeden náš zákazník z Bratislavy. Na svojom pozemku mal neustáli problém so zamokrením záhrady. Zamokrenie záhrady je spôsobené trvalo vysokou hladinou spodnej vody, a preto nezostávalo nič iné než odvodniť záhradu stavbou trativodu.

Ako sme postupovali pri stavbe trativodu

Pri drenážovaní sme postupovali tak, že na záhrade sme si najskôr vytýčili celý systém pomocou kolíkov. Vzdialenosť zberných trativodov je v obyčajných pôdach 11 až 14 m, v ílových pôdach 8 až 11 m, v jemnom piesku 10 až 12 m, v hlinitom piesku 12 až 14 m a v hrubom piesku 16 až 18 m. Tam, kde boli stromy sme vedli drenáž tak, aby bola od nich vzdialená 8 až 10 m, aby korene nevnikali škárami do trubiek. Zberné trativody musia mať spád najmenej 1%, lepšie 3 až 5%. Voľba spádu je závislá na dĺžke trativodu, lebo pri spáde 5% by sme prenikli do príliš veľkých hĺbok. Trasu drenáže sme zvolili priamu. Špeciálnymi úzkymi rýľmi sme potom vyhĺbili ryhy. Hĺbenie sme začali na najnižšom mieste a postupovali sme smerom nahor tak, aby najvyšší bod drenáže bol minimálne 300 mm pod terénom. Stanovený spád sme kontrolovali hadicovou vodováhou. Na najnižšom mieste by mala byť drenáž v nemrznúcej hĺbke.

Na dno vykopanej ryhy sme položili vrstvu štrku hrubú asi 80 mm. Na tento štrkový podklad sme kládli drenážne rúrky tak, aby medzi sebou mali škáry široké 8 až 20 mm, ktoré sme zhora prekryli črepmi. Týmito škárami vniká voda do trativodu.

Rúrky sme kládli od začiatku drenáže po spáde k vyústeniu. Koniec prvej rúrky sme uzavreli ílovou zátkou a plochým kameňom. Nakoniec sme rúrky zasypali opäť vrstvou štrku hrubou asi 200 mm so zrnom väčším ako 30 mm. Tento zásyp je dôležitý preto, aby zemina neprenikla až k rúrkam, nevyplavovali sa a nezanášali potrubia.

Zo zberných drenáží prichádza voda do zvodníc, ktoré sme pokladali obdobným spôsobom, ale o niečo hlbšie. V zaúsťujúcej rúrke zbernej drenáže sme na spodnej strane vysekali otvor a na rovnakom mieste otvor v hornej časti rúrky zvodnice, aby oba otvory boli proti sebe. Koniec zbernej rúrky sme upchali, aby voda mohla plynule pretekať do zvodnice. Zvodnicový drén odvádza vodu do vsakovacej jamy na najnižšom mieste systému. Vsakovaciu jamu sme vyhĺbili asi 1,5 m a vyplnili hrubším štrkom.

U viac zamokrených záhrad býva prietok vody drenážou takmer stály. Túto vodu možno niekedy využiť na vytvorenie vítaného prvku: napríklad v skalke môžete vytvoriť malý vodopád alebo môžete napájať malú vodnú nádržku, vysadenú vodnými rastlinami.

Zriadenie vodovodnej prípojky

Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodnou prípojkou sa rozumie úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené.

Zavolala nám rodina z Bratislavy, ktorá dokončovala rodinný dom a chceli ho pripojiť na vodu. Prípojku na vodu mali vyvedenú na hranici svojho pozemku. Od dodávateľa vody mali projektovú dokumentáciu vody a od mesta povolenie k využívaniu miestnej komunikácie, na ktorej bude výkop uskutočnený.

Umiestnenie, respektíve trasu vodovodu, sme zvolili tak, aby bola čo najkratšia a mala najlepší sklon k miestu napojenia na hlavné potrubie. Z hľadiska klimatických podmienok (najmä mrazu) musí byť umiestnené potrubie v minimálnej hĺbke 1,5 metra pod zemou a o minimálnej vzdialenosti 0,3 (0,2) metra od ostatných inžinierskych sietí. Celú sústavu ukončuje umiestnenie vodomeru, ktorý sme spravidla umiestnili 1 – 2 metre za hranicou pozemku na miesto (na stenu, do šachty), ktoré je dostatočne prístupné a nedochádza v ňom k premŕzaniu vodovodu. Posledné napojenie môže však byť max. 3 metre pred záverečným hydrantom na hlavnom potrubí. Pri vykonávaní výkopov, v prípade vodovodu v mieste napojenia sme vykopali jamu s pôdorysom 1×1 m a do hĺbky siahajúce 20 cm pod potrubie vodovodu. Po vykonaní montážnych prác, avšak ešte pred zasypaním potrubia, sme uskutočnili pri vodovode tlakovú skúšku. Po zasypaní výkopu sme uviedli stavenisko do pôvodného stavu, vrátane príslušných chodníkov a komunikácií.

Napojenie vykonáva odborný pracovník

Pri realizácii prípojky uskutočňujeme v podstate vždy zemné a stavebné práce a odborné montážne práce pri inštalácii potrubia. Výkopy a stavebné práce (napr. osadenie šachty) je možné vykonať svojpomocne, ale najlepšie spravíte, ak to prenecháte odborníkom v tejto oblasti – našej firme. Vlastné napojenie na verejný vodovod môžu vykonávať len pracovníci prevádzkovateľa, či nim zazmluvnené odborné firmy, medzi ktoré patrí aj naša firma.

Montáž vsakovacích blokov

Zmyslom inštalácie vsakovacích systémov je znížiť zaťaženie kanalizačnej siete, odvádzajúcej dažďovú vodu do čistiarne odpadových vôd. Kvôli zavedeniu takzvaného poplatku z odpadovej vody už mnoho obcí a miest či organizácií, ktoré spravujú kanalizačnú sieť, zaviedlo poplatok zo zrážkovej vody, ktorá sa vypočítava z veľkosti zastavanej alebo spevnenej plochy, ako sú budovy, parkovacie plochy, dvory, chodníky, cesty u ktorých sa dažďová voda zvádza do kanalizácie. Priemerná ročná zrážková daň v Európe predstavuje často viac ako 2 EUR rok / m2 u zastavanej a spevnenej plochy. Inštalácia vsakovacieho zariadenia sa pri týchto cenách vráti už do 5 rokov.

Z dôvodu výstavby vsakovacieho systému nás zavolal aj jeden náš dlhoročný zákazník z Bratislavy, ktorý chcel realizáciu retenčného systému z dvoch nasledujúcich dôvodov: Nemá vlastnú studňu a vodu potrebuje, aby ju zachytil a uchoval pre ďalšie použitie aspoň na zalievanie záhrady. Na druhej strane určite nie je pre neho ekonomické a ani ekologické zrážkovú vodu odvádzať do kanalizácie a platiť za to nemalé peniaze, ale bude lepšie ju nechať vsakovať na pozemku.

Samotná montáž vsakovacích blokov

Najskôr sme spravili výkop. Dno stavebnej jamy sme vyrovnali. Následne sme naniesli cca. 80 mm hrubú filtračnú vrstvu z drobného štrku. Do takto pripraveného výkopu sme položili geotextíliu s povrchovou úpravou a s minimálnou plošnou hmotnosťou 200g/m2 s presahom okrajov minimálne 50 cm. Do pripraveného výkopu vyloženého geotextíliou sme poskladali jednotlivé vsakovacie bloky a navzájom sme ich spojili rýchlospojkami. Pri systéme s viacerými vrstvami je vhodné vrstvy na seba ukladať striedavo v priečnom a pozdĺžnom smer, čím sa dosiahne lepšia stabilita sústavy blokov. Pred obsypaním sme celú sústavu blokov obalili do geotextílie s presahom jednotlivých kusov minimálne 50 cm. Takto obalenú sústavu blokov sme obsypali po stranách výkopu filtračným materiálom a po vrstvách (max. 30 cm) sme postupne zhutňovali. Dostatočné zhutnenie je dôležité pre zaistenie horizontálnej polohy vsakovacej sústavy. Na obalenú sústavu blokov sme naniesli 80 až 100 mm hrubú filtračnú vrstvu – štrk. Spraviť túto vrstvu je potrebné, aby nedochádzalo k podmáčaniu nadložia. Montáž sme dokončili opatrným zasypaním pôvodnou zeminou bez väčších kameňov po vrstvách pri stálom zhutňovaní. Keďže nad vsakovacou sústavou mal byť trávnik, tak sme pred definitívnym zakrytím blokov umiestnili asi 10 cm hrubú vrstvu ílu, ktorá funguje ako izolácia. V opačnom prípade bude trávnik rýchlo vysychať. Na záver sme systém zasypali.

Upchatý odpad v kúpeľni

Upchatý odpad v dreze, umývadle či vani je jeden z najčastejších problémov, ktoré v domácnosti musíme riešiť. Voda odteká pomaly alebo vôbec a zo sifónu sa po celom dome či byte šíri kanalizačný zápach. V kúpeľni sú najčastejšie na vine vlasy a chlpy. V kuchyni zasa zvyšky jedla, tuk, šupky, škrupiny, úlomky kostí a iné nečistoty, ktoré sa v odpade usadzujú a postupne tu zahnívajú.

V tomto prípade si našu firmu pozvala rodina z Bratislavy. Rodina vlastnila poschodový rodinný dom a pod kúpeľňou mali práčovňu, v ktorej bol upchatý odpad zo sprchy. Z odpadu z práčovne, ktorý bol v podlahe, sa voda vylievala na podlahu. A v sprche po pustení vody smrdel odtok. Po skontrolovaní odpadov v práčovni sme usúdili, že problém vyriešime mechanickým čistením pomocou krtka – otočnej špirály, ktorá sa rozvibruje, a týmto spôsobom veľmi efektívne odstraňuje nečistoty a usadeniny po celom vnútornom obvode potrubia.
Dlhodobými skúsenosťami máme ako odborníci zistené, že najkvalitnejšie riešenie problémov s odtokom odpadových vôd je tzv. krtkovanie. Nejde pritom len o samotné prepchávanie potrubia, ale pod týmto pojmom rozumieme aj súbor činností, ktoré vedú k zlepšeniu kondície potrubia, k zisteniu rozsahu problému, k diagnostike stavu potrubia či k návrhu riešenia. Krtkovanie nie je teda iba riešenie havarijných stavov, ale aj najlepšou prevenciou.

Postup čistenia upchatých odpadov krtkom

Postupovali sme nasledovne: Najlepšie je pracovať vo dvojici. Rozobrali sme sifón v sprche a postupne sme posúvali pružinu do odpadu. Jeden z nás ju tlačil a druhý s ňou na konci točil. Pružina musí byť vždy napnutá, aby sa nám neskrútila. Akonáhle odpad začal odtekať, púšťali sme do neho horúcu vodu a pružinou sme stále ešte nejakú dobu točili. Po niekoľkých minútach krtkovania bol odpad úspešne odblokovaný.

S čistením sifónu v sprche však treba rátať vždy. Rozdiely sú len v spôsobe čistenia. Čo sa nezachytí v sifóne, to sa usadí ďalej a môže to byť potom väčší problém. V prípade sprchy je to zmes vlasov, mastných nečistôt a zbytky mydla (gélu). Čistiace prostriedky rôznych značiek a typov, ktoré zoženiete v obchodoch, môžu však v odpade urobiť väčší problém, než ste mali doteraz. Pri nesprávnom použití môžu spôsobiť stvrdnutie naliatie tekutiny alebo porušiť tesnosť potrubia či sifónu pod vaňou alebo sprchovým kútom, a hrozí tak aj vytopenie suseda pod vami.

Niektorí naši spokojní zákazníci

každý zákazník je pre nás dôležitý, nezáleží na tom, či ste vlastík bytu, domu alebo veľká spoločnosť.
s dôverou sa na nás môžete obrátiť.

 
Potrebujete krtkovanie?
do 30 minút vám prídeme na pomoc
krtkovanie havarijna sluzba bratislava nonstop
error: Kopírovanie textov je zakázané.